Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 2407/QĐ-TTg
  • 31/12/2014
  • Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
  • 01/2014/TT-BTTTT
  • 20/02/2014
  • Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • 154/2013/NĐ-CP
  • 08/11/2013
  • Nghị định quy định về khu công nghệ thông tin tập trung
  • 86/2013/TT-BTC
  • 27/06/2013
  • Thông tư quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện
  • 52/2013/NĐ-CP
  • 16/05/2013
  • Nghị định về Thương mại điện tử
  • 09/2013/TT-BTTTT
  • 08/04/2013
  • Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
  • 11/2012/TT-BTTTT
  • 17/07/2012
  • Thông tư quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
  • 60/2012/TT- BTC
  • 12/04/2012
  • Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam