Văn bản pháp luật

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 352/QĐ-UBND
  • 25/01/2007
  • Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh
  • 100/2006/NĐ-CP
  • 21/09/2006
  • Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
  • 25/2006/QĐ-BTM
  • 27/07/2006
  • Quyết định về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại
  • 67/2006/QH11
  • 29/06/2006
  • Luật Công nghệ thông tin số 67/2006-QH11 ban hành ngày 29/06/2006 của Quốc hội
  • 03/2006/NĐ-CP
  • 06/01/2006
  • Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
  • 60/2005/QH11
  • 22/11/2005
  • Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
  • 99/2003/NĐ-CP
  • 28/08/2003
  • Nghị định số 99/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/08/2003 về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao
  • 04/2001/TT-TCBĐ
  • 20/11/2001
  • Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy cập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông