Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 14/2010/TT-BTTTT
  • 29/06/2010
  • Quy đinh chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điên tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
  • 28/2009/NĐ-CP
  • 20/03/2009
  • Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
  • 13/2009/TT-BTC
  • 22/01/2009
  • Thông tư số 13/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn
  • 16/2009/QĐ-TTg
  • 21/01/2009
  • Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/01/2009 về một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
  • 97/2008/NĐ-CP
  • 28/08/2008
  • Nghị định Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
  • 04/2007/QH12
  • 21/11/2007
  • Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 thông qua ngày 21/11/2007
  • 139/2007/NĐ-CP
  • 05/09/2007
  • Nghị định của Chính phủ số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều luật doan nghiệp
  • 59/2007/TT-BTC
  • 14/06/2007
  • Thông tư số 59/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu